Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2020
1. 34972

Wet digitale overheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en ChristenUnie (Verkerk).

2. 32411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Schalk).

3. 35424, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming decentrale overheden tot ten minste 1 november van dit jaar; Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).

4. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van BZK

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2020 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (35300 VII / 35300 IV, F) wenst het lid Verkerk (CU) inbreng voor schriftelijk overleg te leveren over toezegging T02839. Hij levert deze uiterlijk 25 september 2020 bij de griffie aan, die de inbreng tot een conceptbrief verwerkt en rondstuurt.

Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

T02575: de deadline wordt verplaatst naar 1 oktober 2020;
T02580: de toezegging is voldaan;
T02735: de deadline wordt verplaatst naar 30 september 2020;
T02736: de deadline wordt verplaatst naar 30 september 2020;
T02739: de deadline wordt verplaatst naar 30 september 2020;
T02835: de deadline wordt verplaatst naar 30 september 2020;
T02839: de deadline wordt verplaatst naar 1 mei 2021;
T02841: de deadline wordt verplaatst naar 29 september 2020;

T01237: de toezegging staat nog open;
T01443: de deadline wordt verplaatst naar 1 januari 2022;
T02425: de toezegging staat nog open;
T02426: de toezegging staat nog open;
T02463: de toezegging staat nog open;
T02737: de deadline wordt verplaatst naar 1 mei 2021;
T02837: de toezegging is voldaan;
T02840: de deadline wordt verplaatst naar 31 oktober 2020;
T02844: de deadline wordt verplaatst naar 31 december 2020;
T02845: de toezegging blijft deels voldaan en de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2020.

5. Toezegging T02280

Toezegging Duur scheefwonen (34.373)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2020 inzake jaarlijkse rapportage “Staat van de Woningmarkt” (35347 / 32847, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02280 wordt als voldaan aangemerkt.

6. Toezegging T02234

Toezegging Punten voor evaluatie (33.258 / 34.105)

Bespreking van de brief van 8 september 2020 inzake afschrift brief stand van zaken Huis voor klokkenluiders (33258 / 34105, T) wordt aangehouden tot de ontvangst van de kabinetsreactie op het evaluatieonderzoek c.a. Toezegging T02234 wordt als deels voldaan aangemerkt.

7. Toezegging T02946

Toezegging Opschorten inwerkingtreding (35.218)

De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 september 2020 inzake uitstel inwerkingtreding Wet elektronische publicaties (35218, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02946 staat nog open.

8. 30196, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het ontwerpbesluit in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels; Duurzame ontwikkeling en beleid

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 september 2020 inzake antwoorden op nadere vragen over de wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (30196, L) wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Uitvoering moties-Kox c.s.

Motie van het lid Kox c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop; Motie van het lid Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie van het lid Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2020 inzake gerichte huurmaatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren (35431, N). Zij wacht de behandeling van het wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35578) in de Tweede Kamer af, maar wil het t.z.t. samen met de commissie Financiën in een separaat traject (los van de geplande behandeling van het Belastingplan) behandelen. Daarmee sluit de commissie overigens niet uit dat het voorstel ook tijdens andere debatten ter sprake wordt gebracht. Het lid Kox (SP) merkt terzake op dat de commissie dit jaar de begroting voor BZK inhoudelijk zou kunnen behandelen, in verband met woningmarkt en huurbeleid.

10. Rondvraag

Het lid Nicolaï (PvdD) brengt, mede namens het lid Schalk (SGP), naar voren dat hij niet hecht aan plenaire behandeling van wetsvoorstel 35419 (Herijking Grondwetsherzieningsprocedure) . Andere fracties hechten daar echter wel aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman