Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 september 2020
1.
35435

Opnemen grondslag voor energie-audit

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
Hoofdpunten van een voorgenomen wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 e.a.

Brief van de staatssecretaris van EZK van 10 juli 2020 (34687, C)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek (35334, V) en Subsidieregeling sanering varkenshouderij (35347, P)

Brief van de minister van LNV van 19 augustus 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit), mede namens de fracties van PvdA, SP en Partij voor de Dieren, en door de fractie van de PVV (Faber). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven (toezegging T02831)

Brief van de minister van LNV van 20 juli 2020 (33037 / 35233, T)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), mede namens de fracties van SP en Partij voor de Dieren, en door de fractie van de SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Contouren toekomstig mestbeleid

Brief van de minister van LNV van 9 september 2020 over contouren toekomstig mestbeleid (EK 33.037 / 35.233, U)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en de toezegging T02830 op voldaan te zetten, tenzij het niet in de vergadering aanwezige lid Koole (PvdA) laat weten de huidige status van deze toezegging ongewijzigd te willen laten.

6.
Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, G)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7.
Strategie van de Europese Commissie voor energiesysteemintegratie en voor waterstof

De commissie besluit de voorstellen van de Europese Commmissie inzake energiesysteemintegratie (COM(2020)299) en waterstofstrategie (COM(2020)301) momenteel niet in behandeling te nemen.

8.
Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

De commissie besluit het BNC-fiche inzake het Klimaatdoelstellingsplan van de Europese Commissie voor 2030 en de behandeling van dit plan in de Tweede Kamer af te wachten.

9.
T02824 - Kamer op de hoogte stellen van voortgang woningbouw in het westen

Brief van de minister van BZK van 7 september 2020 (35347 / 32847, Q)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02824 op voldaan te zetten, tenzij het niet in de vergadering aanwezige lid Pijlman (D66) laat weten de huidige status van deze toezegging ongewijzigd te willen laten.

10.
Jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) 2019

Brief van de staatssecretaris van EZK van 13 augustus 2020 (29515, J)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Atsma (CDA), inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 6 oktober 2020.

11.
Technische briefing "Van boer tot bord"-strategie

De commissie besluit de technische briefing inzake de "Van boer tot bord"-strategie en de biodiversiteitsstrategie in november 2020 te houden.

12.
Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

De commissie besluit het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 (35579), zodra dit de Eerste Kamer zal bereiken, te laten behandelen door de commissie Financiƫn binnen het traject voor het Belastingplan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer