Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 september 2020
1. 35205

Wet vliegbelasting

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 13 oktober 2020.

Tevens besluit de commissie een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op dinsdag 6 oktober 2020. De voorbereiding zal middels e-mail plaats vinden.

2. 35302, S en 35572 / 35205, A

In reactie op de brieven van de staatssecretarissen van Financiën van 12 juni 2020 en 15 september 2020 over fiscale moties en toezeggingen besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan te beschouwen: T02786, T02818, T02492, T02667, T02688, T02797, T02804, T02688, T02493, T02818, T02776, T02512, T02780, T02821, T02541, T02772, T02541, T2964*, T02952*, T02958*, T02969*, T02967*, T02965*, T02949*, T02955*, T02963*, T02959*, T02968*, T02970*.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021: T02698, T02264, T02259, T02668, T02774, T02775, T02668, T02957* , T02964*, T02966*, T02950*, T02957*, T02956*.

De commissie besluit de volgende toezegging te handhaven als deels openstaand en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2021: T02518.

De commissie besluit de volgende toezegging af te voeren: T02954*.

Nb.: * betreft toezeggingen die heden, 22 september 2020, nog niet online beschikbaar zijn

3. 35 026 / 35 302, S

Brief van de staatssecretarissen van Financiën over een doenvermogentoets in fiscale wet- en regelgeving startend met het pakket Belastingplan 2021; Belastingplan 2019

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de D66-fractie en GroenLinks-fractie zich aansluiten bij de vragen van de PvdA-fractieleden.

4. T02935

Toezegging Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van de Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 29 september 2020 opnieuw te agenderen.

5. T02787

Toezegging Renteontwikkeling (35.300)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 29 september opnieuw te agenderen.

6. T02685

Toezegging De Kamer de evaluatie inzake de subsidieregeling van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten aanbieden (34.556)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 29 september opnieuw te agenderen.

7. 35570

Schriftelijke voorbereiding van de Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 29 september opnieuw te agenderen.

8. Rondvraag

Het lid Essers (CDA) vraagt de griffie navraag te doen bij het ministerie van Financiën over de Motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffing.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren