Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, O)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer