Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Toezegging T02883 - Toezegging De Kamer informeren over planning toezenden toegezegde stukken tijdens het plenair debat

Brief van de minister van BZK van 28 september 2020 in reactie op de brief van 7 juli 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (33118, BG)

De commissies besluiten de toezegging als openstaand te beschouwen en de minister van BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg op 3 of 10 november 2020. Op 27 oktober 2020 zullen de commissies inventariseren welke onderwerpen zij uit de brief van de minister van BZK specifiek willen behandelen tijdens het mondeling overleg. Deze onderwerpen zullen vooraf aan het ministerie van BZK toegezonden worden.

-
Nabespreking DSO-praktijksessie

De commissies bespreken de DSO-praktijksessie van 29 september 2020 na. Zij besluiten dat eventuele vragen naar aanleiding van deze sessie gesteld worden na ontvangst van de eerstvolgende voortgangsbrief Omgevingswet.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer