Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 oktober 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen van de voorgenomen harmonisering (35.213, K)

- 35213, R

Brief van de staatssecretaris van SZW over de invulling van door de Eerste Kamer aangenomen moties; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie besluit op 3 november 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de Zomerbrief Wajong (35213, R).

De commissie besluit voorts:
- toezegging T02926 als voldaan te beschouwen;
- moties Ester c.s. (35213, K) en Stienen c.s. (35213, L) als uitgevoerd te beschouwen;
- besluitvorming over de status van moties Schalk c.s. (35213, M) en Van Pareren (35213, P) aan te houden tot een volgende vergadering; en,
- toezegging T02929 als openstaand te blijven beschouwen en deze toezegging, samen met de motie Ester (35213, J) schriftelijk onder de aandacht van het ministerie te brengen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren