Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 oktober 2020
1.
35154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie besluit om de regering te vragen naar de uitwerking van het nog op te zetten notificatiemechanisme waarmee maatschappelijke organisaties klachten kunnen indienen over de naleving van de bepalingen van handelsakkoorden, zoals genoemd in de nadere memorie van antwoord, alvorens een besluit te nemen over verdere inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel. De griffie zal hiertoe per e-mail een voorstel aan de commissie voorleggen. Indien besluitvorming niet mogelijk blijkt per e-mailprocedure zal de commissie op dinsdag 27 oktober 2020 dit punt nader bespreken.

Het lid Otten (Fractie Otten) stelt voor het wetsvoorstel thans voor plenaire behandeling aan te melden. De fracties van FVD, GroenLinks, PVV, SP, PvdD en Fractie Otten steunen het voorstel. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en OSF steunen het voorstel niet. De fracties van 50PLUS en SGP zijn afwezig. Hiermee wordt het voorstel verworpen.

2.
Kabinetsinzet in de EU Trade Policy Review

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Kabinetsinzet in de EU Trade Policy Review; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Reactie toezeggingenrappel

De commissie besluit om toezeggingen T02793 en T02794 als voldaan te beschouwen. De status van toezegging T02925 blijft openstaand.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk