Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 oktober 2020
1. 35 374

Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Essers), D66 (Stienen), GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).

2. 35542

Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de SP-fractie (Kox).

3. 35570 XV, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Naar aanleiding van de ontvangst van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel SZW (35570 XV, B), besluit de commissie de volgende toezeggingen de volgende status toe te kennen:
- openstaand, met deadline 1 juni 2020: T02930;
- openstaand, met deadline 1 oktober 2020: T02928;
- openstaand, met deadline 1 januari 2021: T02148 en T02731;
- deels voldaan, met deadline 1 januari 2021: T01964; en,
- voldaan: T02801 en T02834.

De status van toezeggingen T02927 en T02929 worden behandeld bij het volgende agendapunt (35213, R).

De volgende toezeggingen, die in het rappel zijn genoemd, waren reeds als voldaan aangemerkt: T02028, T02843, T02847 en T02926.

4. 35213, R

Brief van de staatssecretaris van SZW over de invulling van door de Eerste Kamer aangenomen moties; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie besluit toezeggingen T02927 en T02929 als openstaand te blijven beschouwen en de voorliggende conceptbrief naar aanleiding de ontvangst van de Zomerbrief Wajong (35213, R) vast te stellen. Met de vaststelling van deze brief vervalt overigens de inbrengdatum van 3 november 2020.

Voorts zullen de leden van de FVD-fractie (Van Pareren) en de SGP-fractie (Schalk) per e-mail worden verzocht om hun beoordeling inzake de uitvoeringsstatus van de motie-Van Pareren (35213, P) en de motie-Schalk c.s. (35213, M). Die beoordeling zal in een volgende commissievergadering worden geagendeerd.

5. 32043, AH

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit op 3 november 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg n.a.v. de brief van de minister van SZW over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel (32043, AH).

6. 34352, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2019; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

De commissie neemt kennis van het verslag schriftelijk overleg (34352, P) en besluit de volgende rapportage met resultaten van de banenafspraak verder af te wachten.

7. Europees voorstel: "A new EU Roma strategic framework" COM(2020)620

De commissie besluit de behandeling van het Europese voorstel COM(2020)620 af te stemmen met de commissies BiZa/AZ en OCW, waarbij wordt overwogen om de commissie BiZa/AZ te verzoeken ter zake het voortouw te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren