Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Nulmeting rechtspraak

Brief van de minister van BZK van 28 oktober 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (verslag schriftelijk overleg (33118/34986, BJ))

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 17 november 2020, in afwachting van de bespreking van het onderwerp tijdens het mondeling overleg met de minister van BZK, d.d. 10 november 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer