Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 (35.573)

- Voorbereiding behandeling pakket Belastingplan 2021

De commissies besluiten de behandeling van de wetsvoorstellen 35 572 t/m 35 579 - met uitzondering van 35 578 - aan de commissie Financiën over te laten.

De commissies bevestigen het besluit van de commissie BiZa/AZ van 22 september 2020 om het Wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (EK 35 578) separaat van het Belastingplan te laten behandelen door de commissies BiZa/AZ en Financiën.

De commissies besluiten het Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (EK 35 568) in het tijdpad van het pakket Belastingplan te voegen.

De commissies bevestigen het tijdpad voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2021 zoals dit op 10 maart 2020 is voorgesteld in de commissie Financiën. Het betreft het houden van een (digitale) technische briefing op maandagavond 16 november 2020, het leveren van inbreng voor het voorlopig verslag op 24 november en het leveren van inbreng voor het verslag (onder voorbehoud) op 1 december 2020. De commissies stellen voor de plenaire behandeling te houden op 7 en 8 december 2020 (onder voorbehoud).

De commissies merken op dat de spreiding van belastingwetgeving, zoals toegezegd in T02949, volgend jaar verbetering behoeft.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren