Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (34.578)

- 34352 / 33981 / 34578, H

De commissie besluit de brief over de evaluaties Participatiewet, Wet banenafspraak en beschut werk (34352, H) en de bijbehorende evaluaties over de Participatiewet (34352, I), de Wet banenafspraak (33981 / 34352, O) en beschut werk (34578 / 34352, D) niet apart in behandeling te nemen, maar deze te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (35394).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren