Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Rondvraag

De commissie neemt kennis van het voorstel van het lid Ganzevoort (GroenLinks) voor een themadebat over de relatie tussen de centrale overheid en decentrale overheden, en meer specifiek over de balans tussen taken, bevoegdheden en financiering. Ze besluit het voorstel voor een volgende vergadering te agenderen, zodat het besproken kan worden in de fracties en het lid Ganzevoort het voorstel met inbreng van andere commissieleden verder kan uitwerken. Daarna zal de commissie nader over het voorstel besluiten en bepalen op welke wijze zij de Kamercommissies voor VWS, SZW en IWO kan betrekken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman