Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 november 2020
1. 35494

Verzamelwet SZW 2021

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35494 af te doen als hamerstuk. Voorts besluit de commissie om toezegging T02927 als voldaan te beschouwen.

2. 35520

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stelt voor wetsvoorstel 35520 (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) zo mogelijk reeds plenair te behandelen op 24 november 2020.

3. T02997

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoeringstechnische consequenties van wijzigingen in de Tozo; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

De commissie besluit de brief over de uitvoeringstechnische consequenties van wijzigingen in de Tozo (35542, F) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02997 als voldaan te beschouwen.

4. 29544, B

Brief van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de kabinetsreactie op het rapport 'In wat voor land willen wij werken?' van de Commissie Regulering van Werk en op het WRR rapport 'Het betere werk'; Arbeidsmarktbeleid

De commissie besluit deze kabinetsreactie op het advies van de Commissie Regulering van Werk en het WRR-rapport (29544, B) opnieuw ter behandeling te agenderen na behandeling van deze brief in de Tweede Kamer.

5. 35483, E

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter aanbieding van de Quickscan Arbeidsparticipatie van hoogopgeleide vluchtelingen; Wet inburgering 20..

De commissie besluit deze brieven (35483, E en F) desgewenst te betrekken bij het plenaire debat over wetsvoorstel 35483 (Wet inburgering 20..), voorzien op 1 december 2020.

6. 35.374, E

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over fraude in de sociale zekerheid; Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

De commissie besluit deze brief (35374, E) desgewenst te betrekken bij het plenaire debat over wetsvoorstel 35374 (Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen), voorzien op 19 januari 2021.

7. Commissiemededeling Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025 (COM(2020)698)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren