Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 13 november 2020 (33118, BK)

De commissies besluiten één brief te sturen met zowel procedurele als inhoudelijke vragen naar aanleiding van de voortgangsbrief Omgevingswet november 2020 van de minister van BZK, d.d. 13 november 2020. De conceptbrief zoals deze geagendeerd staat, zal op enkele onderdelen aangepast worden en na afstemming met de voorzitter van de gecombineerde commissievergadering verstuurd worden.

Tevens wordt door de fractie van GroenLinks (Kluit) inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de evaluatie van de Wet dieren (31389, W) in relatie tot de Omgevingswet. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer