Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI)

-
Voortgangsbrief jeugd

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 december 2020 (31839, Q)

De commissie heeft kennisgenomen van het voorstel van het lid Ganzevoort c.s. voor een themadebat over decentralisaties dat de commissie BiZa/AZ voornemens is te voeren in de loop van februari of begin maart 2021 en spreekt de wens uit zich daarbij aan te sluiten. De voorzitter van de commissie VWS neemt hierover contact op met de voorzitters van de commissies BiZa/AZ en SZW.
De commissie besluit tevens tot een mondeling overleg, eind januari/begin februari 2021, met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over de ontwikkelingen rond de Jeugdwet. Dit onderwerp zal op 12 januari 2021 ter bespreking geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer