Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 januari 2021
1. 35650 XV

Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35650 XV af te doen als hamerstuk.

2. 34325

Brief van de initiatiefneemster over FNV-onderzoek naar verdringing en met het verzoek de behandeling van het initiatiefvoorstel te hervatten; Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie wacht het door de initiatiefneemster toegezegde rapport met raadsvragen af en stelt de Voorzitter voor vanaf drie weken na ontvangst daarvan de hervatting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel in te plannen, maar uiterlijk vóór de Tweede Kamerverkiezingen.

3. Toezegging Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Brief van de minister van SZW over de vertraging van de publicatie van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU); Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie stelt de voorliggende concepttoezegging aan het lid Kox (SP) vast over het ontvangen van een afschrift van brief aan de Tweede Kamer over de consequentie van de vertraging van de behandeling van wetsvoorstel 35555 voor de regelingen voor vervroegde uittreding (RVU's) en de subsidieregeling voor eerder uittreden.

De commissie besluit deze toezegging als voldaan aan te merken met de ontvangst van brief 35.555, E.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren