Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
1.
35521

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Van Pareren (Berkhout).

2.
35462

Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AB)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Omschakelprogramma fonds duurzame landbouw

Verslag schriftelijk overleg (35334 / 35452, AC)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 14 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Kluit (GroenLinks) geeft aan de beantwoording van de minister mee te willen nemen bij toekomstige wetsvoorstellen inzake transitie in de landbouw.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer