Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 januari 2021
1.
35576, H

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

2.
35304, H

Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitvoering van de motie-Essers c.s. over de ODE-heffing; Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van de Motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffing aan te merken als uitgevoerd.

3.
35 026 / 35 302, U

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretarissen van Financiën over een doenvermogentoets bij fiscale wetsvoorstellen; Belastingplan 2019

De commissie besluit de brief van 17 november 2020 (35 026/35 302, U) voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van de Motie-Sent (PvdA) c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten Belastingplan aan te merken als uitgevoerd, mede gelet op het feit dat er een recente motie Crone (35572, N) over dit onderwerp is aanvaard.

De commissie besluit toezegging T02586 als voldaan te beschouwen.

4.
32013, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het rapport 'Bankenresolutie in Nederland' van de Algemene Rekenkamer; Toekomst financiële sector

De commissie besluit op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5.
T02685

Toezegging De Kamer de evaluatie inzake de subsidieregeling van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten aanbieden (34.556)

De commissie besluit de brief van 18 december 2020 (34 556, I) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

6.
21.501-07 EK, CO

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 18 en 19 januari 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 6 januari 2021 (21 501 – 07, CP) en 7 januari (21 501 – 07, CO) voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Rondvraag

Het lid Essers (CDA) verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de beantwoording van de vragen over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 die op 13 november 2020 aan staatssecretaris Vijlbrief zijn gesteld.

Naar aanleiding van het demissionair worden van het kabinet bespreekt de commissie de procedure voor het eventueel controversieel verklaren van wetgeving.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren