Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet dieren (31.389)

-
Evaluatie Wet dieren in relatie tot de Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 14 januari 2021 in reactie op de brief van 18 december 2020 (Verslag schriftelijk overleg (33118 / 31389, BP))

De commissies besluiten in nader schriftelijk overleg te treden. Daartoe levert de fractie van GroenLinks (Kluit) heden inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer