Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Voorhang koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 17 december 2020 (33118, BN)

De commissies besluiten op 2 februari 2021 het behandeltraject van het voorgehangen inwerkingtredings-KB Omgevingswet nader te bespreken, in samenhang met de beantwoording van vragen door de minister van BZK, d.d. 14 januari 2021, over de voortgangsbrief Omgevingswet november 2020 (zie volgende agendapunt). Daarbij zal tevens teruggeblikt worden op de gang van zaken betreffende de beraadslaging over het inwerkingtredings-KB op 12 en 13 januari 2021.

-
Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief van de minister van BZK van 14 januari 2021 in reactie op de brief van 17 december 2020 (Verslag schriftelijk overleg (33118, BQ))

De commissies besluiten op 2 februari 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg dan wel de brief van de minister van BZK van 14 januari 2021 nader te bespreken, waarbij in het laatste geval de inbreng voor schriftelijk overleg aangehouden zal worden tot een dan nader te bepalen datum.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer