Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 januari 2021
1.
Mondeling overleg ontwikkelingen jeugdzorg

De commissie besluit het op 2 februari 2021 geplande mondeling overleg met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming door te laten gaan, waarbij de nadruk zal liggen op de aanpak van de problematiek in de komende maanden. Aan de hand van de door de fracties aangeleverde inbrengen zullen op 26 januari 2021 de onderwerpen worden vastgesteld. Voorts zal te zijner tijd met de nieuwe bewindspersonen een overleg worden gepland, waarbij ook de werking van het systeem en de structurele aspecten aan de orde zullen komen.

2.
Uitvoeringspraktijk wetgeving

De commissie overweegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om advies te vragen. De voorzitter van de commissie zal de RVS hierover benaderen, met de vraag of een vraagstelling geformuleerd kan worden die tegemoet komt aan de wensen van de commissie.
De commissie neemt de brief van 14 december 2020 (27529, N) voor kennisgeving aan.

3.
Stand van zaken wijkverpleging c.a.

Verslag schriftelijk overleg (23235, B)

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 24 december 2020 (verslag schriftelijk overleg; 23235, B) voor kennisgeving aan.

4.
Stand van zaken geboortezorg 2020

Brief van de minister voor MZS van 11 december 2020 (32279, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de CDA-fractie (Prins-Modderaar).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer