Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Erkende technische goedkeuringen (34.453) (T02739)

-
34453, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie bereikt overeenstemming over de deskundigen die zij wenst uit te nodigen voor een informeel gesprek over de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. Alvorens een datum voor het gesprek te bepalen, besluit de commissie de minister eerst per brief te vragen naar een eventuele nieuwe versie van het Besluit en naar de evaluatie van de proefprojecten. De commissie houdt de beslissing over de status van de toezeggingen T02735, T02736 en T02739 aan tot een volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman