Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Themadebat decentralisaties (voorstel-Ganzevoort)

De commissie stelt voor het themadebat eind maart/begin april 2021 te houden.

-
Rondvraag

Het lid Van Rooijen (50PLUS) verzoekt onder verwijzing naar zijn motie 35347, L om agendering van een binnengekomen brief over geschikte woningen voor ouderen. Daartoe wordt besloten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman