Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 februari 2021
1.
35600

Stikstofreductie en natuurverbetering

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), Fractie-Van Pareren (Berkhout), PVV (Faber), FVD (Dessing) en SGP (Schalk).

2.
Zesde Voortgangsrapportage Natuur

Verslag nader schriftelijk overleg (33576, U)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Klimaatnota

Brief van de minister van EZK van 30 oktober 2020 (32813, R)

De commissie neemt kennis van de controversieel verklaring van de klimaatnota en de Klimaat- en Energieverkenning 2020 in de Tweede Kamer en besluit de behandeling van deze stukken in de Tweede Kamer af te wachten.

4.
COM(2020) 788 - Commissiemededeling inzake Europese Klimaatpact

De commissie besluit de commissiemededeling inzake Europese Klimaatpact en het BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer