Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Voorhang ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 17 december 2020 (33118, BN)

De commissies besluiten, in afwachting van nadere informatie over de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet, op 2 maart 2021 de actuele stand van zaken te bespreken en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

-
Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief van de minister van BZK van 14 januari 2021 in reactie op de brief van 17 december 2020 (Verslag schriftelijk overleg (33118, BQ))

De commissies besluiten, in afwachting van nadere informatie over de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet, op 2 maart 2021 de actuele stand van zaken te bespreken en inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Tevens besluiten zij de minister van BZK een rappelbrief te sturen over de toegezegde informatie in haar brief.

-
Maandrapportage december 2020 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 25 januari 2021 (33118 / 34986, BR)

De commissies besluiten, in afwachting van nadere informatie over de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet, op 2 maart 2021 de stand van zaken te bespreken en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

-
Nulmeting rechtspraak - Toezeggingen T02442, T02854 en T02864

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de nulmeting inzake de rechtspraak in het kader van de Omgevingswet

De commissies besluiten de brief van de minister van BZK van 3 februari 2021 (33118/34986, BS) voor kennisgeving aan te nemen. De toezeggingen T02442, T02854 en T02864 behouden de status 'openstaand'.

-
Mededelingen en informatie

Het lid Nooren (PvdA) verzoekt de griffie de brief van de minister van BZK - d.d. 5 februari 2021 - waarbij zij het KPMG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet aanbiedt (33118/34986, BT), voor een volgende vergadering samen met de andere documenten rondom de Omgevingswet te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra