Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
Regeling ministers VWS, J&V en BZK tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 i.v.m. verlenging verzwaarde maatregelen voor voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en buitenschoolse opvang (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Brief van 5 februari 2021 (35526, AE)

De commissies nemen de brief met de ministeriële regeling (35526, AE) voor kennisgeving aan.

-
Regeling ministers VWS, J&V en BZK houdende wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius i.v.m. verlenging maatregelenpakket, ophalen artikelen bij winkels, negatieve antigeentestuitslag reizigers uit Europees Nederland naar Bonaire (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO en EZK/LNV)

Brief van 2 februari 2021 (35526/25295, AD)

De commissies nemen de brief met de ministeriële regeling (bijlage bij 35526/25295, AD) voor kennisgeving aan.

-
T03021 (Voortgangsberichten) (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 2 februari 2021 met stand van zakenbrief covid-19 (35526/25295, AD en bijlagen)

De commissies nemen de stand van zakenbrief covid-19 (bijlage bij 35526/25295, AD) voor kennisgeving aan.

-
Verlenging werkingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 9 februari 2021 met ontwerpbesluit, advies Raad van State en nader rapport (35526, AH)

De commissies besluiten deze brief te betrekken bij het op 23 februari 2021 geplande debat over de bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

-
Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 28 januari 2021 (35526, AC)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï). Aangedrongen zal worden op tijdige beantwoording, zodat deze reactie betrokken kan worden bij het op 23 februari 2021 geplande plenaire debat over de brief van 28 januari 2021 (35526, AC) en de brief van 9 februari 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526, AH).

-
35722 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Voortduringswet artikel 8 Wbbbg, tijdelijke avondklok

Zodra dit wetsvoorstel de Kamer bereikt, zal via een e-mailprocedure eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling op 23 februari 2021 worden uitgebracht. De commissies besluiten dit wetsvoorstel te betrekken bij het op 23 februari 2021 geplande plenaire debat over de brief van 28 januari 2021 (35526, AC) en de brief van 9 februari 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526, AH), en voor dit debat zowel de minister van J&V als de minister van VWS uit te nodigen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk