Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282 en 35582

Variawet hoger onderwijs; Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit, in verband met de afwezigheid van diverse fracties, om het agendapunt aan te houden. Fracties krijgen tot 23 februari 2021 gelegenheid om hun standpunt inzake het al dan niet voortzetten van de gezamenlijke behandeling van beide wetsvoorstellen door te geven aan de griffie, waartoe zij per e-mail zullen worden uitgenodigd. Tijdens de commissievergadering van 2 maart 2021 kan vervolgens op basis van de geïnventariseerde standpunten een besluit worden genomen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra