Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 februari 2021
1.
Voortgangsbrief jeugd en mondeling overleg jeugdzorg 2 februari jl.

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 december 2020 (31839, Q)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en heeft naar aanleiding van het mondeling overleg van 2 februari jl. geen behoefte om nadere vragen te stellen.
De commissie houdt vast aan het besluit van 19 januari jl. om te zijner tijd met de nieuwe bewindspersonen een overleg over de jeugdzorg te plannen, waarbij ook de werking van het systeem en de structurele aspecten aan de orde zullen komen.

2.
Transgenderzorg

Brieven van de minister voor MZS van 29 januari 2021 (Verslag nader schriftelijk overleg 31016 / 34640, H) en 18 december 2020 (31016/34640, G).

De commissie neemt de brieven voor kennisgeving aan.

3.
Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), PvdA/ChristenUnie (Nooren/Verkerk) en PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Mededelingen en informatie

De nadere memorie van antwoord van het initiatiefvoorstel 35049 (Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) is ontvangen en zal geagendeerd worden in een gezamenlijke vergadering van de commissies SZW en VWS zodra de antwoorden van de regering op de aan haar gestelde nadere vragen zijn ontvangen. Verzocht wordt om daarbij ook het advies van de Gezondheidsraad 'Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie' van 4 februari 2021 te betrekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer