Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Rondvraag

- Het lid Kluit (GroenLinks) maakt de commissie erop attent dat in de Tweede Kamer mogelijk een motie wordt ingediend over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet.

- De commissie besluit, in afwachting van nadere informatie over de stand zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 2 maart 2021 de actuele stand van zaken en de tot dan toe ontvangen informatie te bespreken en besluit dat desgewenst inbreng geleverd kan worden voor (nader) schriftelijk overleg.

- De commissie verzoekt de griffie, op voorstel van het lid Kluit (GroenLinks), de toezeggingen die de minister van BZK heeft gedaan bij de plenaire beraadslaging over het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet, d.d. 13 januari 2021, te registreren voor 2 maart 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra