Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 februari 2021
1.
Toezegging Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (T02174)

Brief van 19 februari 2021 van de minister voor MZS en evaluatie Wkkgz (32402, AC en bijlage)

De commissie besluit dit onderwerp na ontvangst van de kabinetsreactie opnieuw te agenderen en voorafgaand daaraan nogmaals over het evaluatierapport te spreken, bij voorkeur op 23 of 30 maart 2021.

2.
Commissiemededeling Europees kankerbestrijdingsplan (COM (2021) 44)

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten over het in behandeling nemen van het voorstel.

3.
E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair voor te dragen: Biomedisch onderzoek en biomedische ontwikkeling in Europa (31); Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (32); Rechten van kinderen (38) en EU-strategie voor personen met een handicap (44).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer