Korte aantekeningen vergadering Commissies Europese Zaken (EUZA), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 maart 2021
1.
COM(2020)790, COM(2020)711 en 35.295

De commissies stellen voor om de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen (AEB) te houden in het voorjaar van 2022. Zij stellen voor in het najaar van 2021 met een nieuw aangetreden kabinet een themadebat te voeren over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU. De commissies verzoeken de staf om met het oog op de voorbereiding van dit themadebat een tijdschema op te stellen, waarin desgewenst videogesprekken met de betrokken Eurocommissarissen en schriftelijk overleg worden ingepland.

2.
COM(2020)790

Actieplan voor Europese Democratie

De commissies besluiten het Actieplan voor Europese Democratie (COM(2020)790) te betrekken bij het voorgenomen themadebat over rechtsstatelijkheid in de EU.

3.
35.295, M

Universiteit van Utrecht - Rechtsstatelijkheid van de EU (49 pagina's); Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsreactie overzichtsrapport Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU; EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsreactie overzichtsrapport Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU (35.295, M) te betrekken bij het voorgenomen themadebat over rechtsstatelijkheid in de EU.

4.
COM(2020)711

Mededeling van de Commissie - Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU

De commissies besluiten de Mededeling van de Commissie - Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU (COM(2020)711) te betrekken bij het voorgenomen themadebat over rechtsstatelijkheid in de EU.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman