Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 maart 2021
1.
35526/25295, AM (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het onder voorwaarden heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (11 p.)

De commissies nemen de bij brief van 23 februari 2021 aangeboden ministeriële regeling (bijlage bij 35526/25295, AM) voor kennisgeving aan.

2.
35526/25295, AM (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO en EZK/LNV)

Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het toestaan van de uitoefening van contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor buitensporten, het toestaan van winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok en enkele andere wijzigingen (49 p.)

De commissies nemen de bij brief van 23 februari 2021 aangeboden ministeriële regeling (bijlage bij 35526/25295, AM) voor kennisgeving aan.

3.
T03021 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Voortgangsberichten (35.526)

De commissies besluiten op 16 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de bij brief van 23 februari 2021 aangeboden stand van zakenbrief covid-19 (bijlage bij 35526/25295, AM).

4.
T03020 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Gewetensbezwaren en vaccinatie (35.526)

De commissies besluiten de bespreking van de status van toezegging T03020, waarover de Kamer geïnformeerd wordt in de stand van zakenbrief covid-19 (bijlage bij 35526/25295, AM), aan te houden en opnieuw te agenderen bij de eerstvolgende gezamenlijke commissievergadering.

5.
T03022 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Contactonderzoek door instellingen (35.526)

De commissies nemen kennis van de bij brief van 23 februari 2021 aangeboden stand van zakenbrief covid-19 (bijlage bij 35526/25295, AM), waarmee de Kamer (deels) geïnformeerd wordt over toezegging T03022 en besluiten de toezegging in afwachting van nadere informatie als openstaand te handhaven en op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden.

6.
T03019 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (35.526)

De commissies nemen kennis van de brief van 9 februari 2021 (35526, AG), waarmee de Kamer geïnformeerd wordt over toezegging T03019 en besluiten de toezegging in afwachting van nadere informatie als openstaand te handhaven en op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden.

7.
35526/25295/35722, AI (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de informatievoorziening richting de Eerste Kamer over de covid-19 maatregelen; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 11 februari 2021 in reactie op de brief van 1 februari 2021 (verslag schriftelijk overleg; 35526/25295/35722, AI) voor kennisgeving aan.

8.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) zal ambtelijk bij het ministerie van VWS worden nagevraagd wanneer de reactie op de motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van toetsbare indicatoren (35526, I) tegemoet kan worden gezien.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk