Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114)

Memorie van antwoord; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor verslag op 20 april 2021. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor het wetsvoorstel op korte termijn plenair te behandelen, rekening houdende met de eventuele wens van de Staten van Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten om bijzondere gedelegeerden voor het debat af te vaardigen, respectievelijk de Gevolmachtigde Ministers om tijdens de mondelinge behandeling voorlichting te verstrekken, conform artikel 17 Statuut.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman