Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 april 2021
1. 35570 IX, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 16 juli 2020 de volgende toezeggingen als voldaan te handhaven:
T02512, T02586, T02638, T02772, T02787, T02804, T02821, T02847, T02922, T02923.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te handhaven en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021:
T02187, T02507, T02634, T02635, T02637, T02690, T02774 (omdat deze toezegging een aparte beantwoording vereist), T02775, T02805, T02917,

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te handhaven en de deadline te verschuiven naar 1 oktober 2021:
T02630, T02631, T02921

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te handhaven en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2022:
T02259, T02262, T02264

De commissie besluit de volgende toezegging als doorlopend te registreren:
T02668, T02798, T02914, T02916

Enkele leden zal verzocht worden per mail een oordeel te geven over de status van de toezeggingen met nummers T02240, T02518, T02698, T02799, T02800 en T02806.

2. 29 232, D

Brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de herkapitalisatie van Air France-KLM; Air France – KLM

De commissie besluit de minister van Financiën te verzoeken om de woordvoerders staatsdeelnemingen (die zich beschikbaar hebben gesteld voor vertrouwelijke overleggen) nader vertrouwelijk te informeren, overeenkomstig de werkafspraken die de commissie en de minister eerder hebben vastgesteld.

Tevens stelt de commissie voor om de werkafspraken tijdens dit nog te houden vertrouwelijke overleg te evalueren.

3. 35 704 / 35 468, D, E en F

De commissie besluit een brief te sturen aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane inzake ouders die niet voor 1 mei compensatie zullen ontvangen.

NB: na de ontvangst van de brief van de staatssecretaris van 20 april 2021 over Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP en een publicatie in Trouw heeft het lid Van Rooijen schriftelijke vragen ingezonden.

4. Mondiaal minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting

De commissie besluit de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst een brief te sturen met het verzoek om een overzicht van wat de leden nog aan fiscale voorstellen kunnen verwachten van het demissionaire kabinet. Voorts wensen de leden geïnformeerd te worden over ontwikkelingen op het gebied van het mondiale minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting en de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met het oog op een voor het zomerreces te organiseren overleg dan wel briefing.

5. 35572, T

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over een betere werkwijze met betrekking tot het Belastingplan; Belastingplan 2021

De commissie besluit de brief van 16 april 2021 te betrekken bij de correspondentie met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst om de Kamer te informeren over de op korte termijn nog te verwachten ontwikkelingen in zijn portefeuille.

6. Voorstel zelfreflectie naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht

De commissie besluit de voorzitter en ondervoorzitter van de commissie af te vaardigen voor deelname aan de nog in te stellen werkgroep naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht.

7. Rondvraag

Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie het rapport van de Commissie Draagkracht, dat op 22 maart 2021 door de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst is aangeboden, op 11 mei 2021 te agenderen ter bespreking.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren