Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114)

Memorie van antwoord; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor om de plenaire behandeling van dit voorstel van Rijkswet op dinsdag 1 juni 2021 te houden, inclusief stemming, en met mogelijke deelname van bijzondere gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curacao en Sint Maarten e/o de Gevolmachtigd Ministers van deze Caribische landen in het Koninkrijk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman