Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 juni 2021
1.
35352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Dit agendapunt is in verband met een verzoek van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media door de commissievoorzitter toegevoegd tijdens de commissievergadering en behelst de bespreking van de datum van het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat thans geagendeerd staat voor 8 juni 2021. De commissie stelt voor het plenaire debat op 8 juni 2021 overdag te voeren. Indien dat niet mogelijk is, stelt zij voor het debat te verplaatsen naar 22 juni 2021. Verschillende leden geven aan dat voor hen, mocht dit aan de orde zijn, vergaderen op maandagmiddagen lastig is.

2.
35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag (35628, E) en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden voor het aanstaande zomerreces, maar niet eerder dan 15 juni 2021.

3.
35570 VIII, D

Brief van de minister van OCW inzake Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

De commissie besluit de brief van de minister van OCW van 23 april 2021 (35570 VIII, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra