Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 juni 2021
1. 35306, E

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 22 juni 2021.

2. 35572, W

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoeringstoets met betrekking tot de aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

De commissie besluit op 29 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3. 32013, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over bankenresolutie; Toekomst financiële sector

De commissie besluit op 29 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4. 35572, U

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer; Belastingplan 2021

In reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiën van 23 april 2021 over fiscale moties en toezeggingen besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

De commissie besluit de toezeggingen met betrekking tot de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) af te voeren op het moment dat het (nog te ontvangen) wetsvoorstel leidt tot intrekking van de BIK.

Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) worden drie toezeggingen met betrekking tot de ATAD1 en ATAD2 geregistreerd en als openstaand aangemerkt.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan te beschouwen: T02921, T03166 (concepttoezegging 2), T03168 (concepttoezegging 4), T03171 (concepttoezegging 8), T03173 (concepttoezegging 10), T03178 (concepttoezegging 17).

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021: T02264, T02259, T02775, T03167 (concepttoezegging 3).

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2022: T02966, T02957, T02964, T03180 (concepttoezegging 5), T03169 (concepttoezegging 6), T03172 (concepttoezegging 9), T03174 (concepttoezegging 11), T03181 (concepttoezegging 12), T03175 (concepttoezegging 13), T03179 (concepttoezegging 15).

De commissie besluit de volgende toezeggingen als doorlopend te beschouwen: T02668 en T02262.

De commissie gaat akkoord met de concepttoezeggingen uit het Pakket Belastingplan 2021.

De commissie besluit de volgende moties aan te merken als uitgevoerd: Motie-Crone (PvdA) c.s. over de doenvermogentoets (35 572, N) en de Motie-Sent (PvdA) over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen (35 570, W).

De commissie besluit de volgende moties te handhaven als niet uitgevoerd: Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (35302, N); de Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing (35241, H) en de Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (35572, O) .

5. Nabespreking (besloten) gesprek met de Algemene Rekenkamer inzake Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

De commissie besluit om in gesprek te gaan met de rapporteurs van de Tweede Kamer. Een delegatie zal nog bepaald worden. De commissie verzoekt de griffie om het verslag van het verantwoordingsdebat over het jaar 2020 in de Tweede Kamer van 9 juni 2021 op te zoeken en aan te bieden. Dit agendapunt kan volgende week nogmaals aan de orde komen.

6. 21.501-07 EK, CY

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 7 juni 2021 van de minister van Financiën (21 501-07, CY) voor kennisgeving aan te nemen.

7. 21.501-07, CZ

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021(21 501-07, CZ) voor kennisgeving aan te nemen.

8. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van 28 mei van de staatssecretaris van Financiën inzake de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opnieuw te agenderen op 22 juni 2021. De commissie verzoekt de griffie na te gaan welke stappen de Tweede Kamer heeft genomen naar aanleiding van de brief van 9 juni 2021 (aan de Tweede Kamer) inzake het tijdpad van het wetsvoorstel tot intrekking van de BIK.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren