Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 juni 2021
1.
COM(2021)120

Mededeling van de Europese commissie over een nieuwe strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

De commissie besluit het voorstel COM(2021)120 in behandeling te nemen en om op 6 juli 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

2.
Terugkoppeling High level conference on Migration and Asylum

Het lid Keunen (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van de interparlementaire conferentie inzake migratie en asiel, die op 14 juni 2021 via videoverbinding plaats heeft gevonden en waarvan een schriftelijk verslag nog met de leden van deze commissie zal worden gedeeld.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van een speciaal verslag van de Europese Rekenkamer getiteld 'Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend', dat ter kennisneming aan de agenda was toegevoegd, en wenst dit ter bespreking te agenderen voor de vergadering van 22 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra