Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet dieren (31.389)

-
Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en tegelijk te agenderen met de aangekondigde brief van de minister van LNV over hoe concreet invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van amendement nr. 23 bij wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398). De minister heeft aangegeven deze brief naar verwachting voor het zomerreces naar de Kamer te zullen sturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer