Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (34.578)

- 34352, Q

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de monitoring van de Participatiewet; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

De commissie neemt het afschrift van de Tweede Kamerbrief van de minister van SZW over de monitoring van de Participatiewet voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl