Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 juni 2021
1. 35593

Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 juli 2021.

2. Voortgangsbrief Jeugd

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 25 juni 2021 (31839, T)

De commissie besluit op 6 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3. E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Verslag nader schriftelijk overleg (35736, C)

De commissie neemt de brief van 21 juni 2021 in reactie op de vragen van 26 mei 2021 (verslag nader schriftelijk overleg; 35736, C) voor kennisgeving aan.
De in de brief van 7 mei 2021 (35736, B) genoemde strategische beleidsagenda ten aanzien van de leveringszekerheid van medische producten zal ter informatie worden verspreid onder de leden van de commissie.

4. Ontwerpregeling beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 22 juni 2021 met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer (34767 / 34768 / 29247, H)

De commissie neemt de brief van 22 juni 2021 (34767 / 34768 / 29247, H) voor kennisgeving aan.

5. Rondvraag

Met het oog op het op 13 juli 2021 geplande debat over de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 informeren de leden Van der Voort (D66) en Baay-Timmerman (50PLUS) wanneer de reactie is voorzien op de brieven van respectievelijk 18 juni 2021 (over de stand van zakenbrief covid-19) en 16 juni 2021 (over het beleid omtrent vaccineren met Astra-Zeneca). Het lid Verkerk (ChristenUnie) informeert naar de stand van zaken ten aanzien van wetsvoorstel 35874.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer