Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 juli 2021
1. 35648

Wijziging Wet basisregistratie personen en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

3. 34453, T

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 13 juli 2021 wordt gelegenheid geboden voor nader schriftelijk overleg.
De commissie besluit de status van toezegging T02735 te wijzigen naar voldaan.
De commissie besluit toezegging T02736 ongewijzigd te laten (deels voldaan).

4. 34453, U

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van haar reactie op de brief van de G4 over verantwoorde invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb); Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit de brief van de minister van BZK voor kennisgeving aan te nemen.

5. T02845

Toezegging Verlenging wet (35.424)

De commissie besluit de brief van de minister van BZK voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T02845 ongewijzigd te laten (openstaand).

6. 33797, Z

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Tilburg voor een gebiedsaanwijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De commissie besluit de brief van de minister van BZK voor kennisgeving aan te nemen.

7. 35518 / 35572, G

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en over de aangenomen motie-Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning; Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

De commissie besluit de status van motie Van der Linden c.s. als ‘uitgevoerd’ aan te merken.
De commissie stemt ermee in om de status van de concepttoezegging als 'openstaand' te blijven aanmerken.
De commissie besluit af te wachten of de Eerste Kamercommissie voor Financiën besluit in schriftelijk overleg te treden met de de staatssecretaris van Financiën over de brief. Zij vraagt de commissiestaf haar daar over te informeren.

8. 35570 VII, J

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Notitie Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De commissie besluit de brief van de minister van BZK momenteel voor kennisgeving aan te nemen en hem later te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe minister van BZK in het volgende kabinet.
De status van de concepttoezegging wordt als voldaan aangemerkt.

9. Mededelingen en informatie

De plenaire behandeling en stemming van het voorstel voor de Wijziging van de Paspoortwet (35.552 (R2148)) staat geagendeerd voor 12 e/o 13 juli 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman