Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 juli 2021
1. 35747

Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake tegemoetkoming vaste lasten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 35780

Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3. 35792

Zesde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

4. 35805

Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

5. Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

Brief 29 juni 2021 (35420, BC)

De commissie verzoekt de griffie ambtelijk na te vragen hoe lang het kabinet voornemens is zich te beroepen op artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wetgeving omtrent steunpakketten in het kader van Covid-19.

6. Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Brief van de minister van Financiƫn van 23 juni 2021 (28165 / 35123, T) en brief van de minister EZK van 29 juni 2021 (35123, Q)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 13 juli 2021.

7. Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 (28973/35334/35347, J) en verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer van de brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer