Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 6 juli 2021
1. Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Verslag schriftelijk overleg (35570 XIX, J)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de Partij voor de Dieren (Prast) en OSF (Raven). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer