Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking (35.554) (T03060)

- 35554, F / diverse toezeggingen

Brief van de minister voor BVOM over stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 juli 2021 (35554, F) de bespreking van toezegging T03056 - Salarissen publieke omroep - aan te houden tot 14 september 2021.

Ten aanzien van toezegging T03058 - Veiligheid van journalisten - wordt door de commissie besloten het rapport "Agressie en bedreiging richting journalisten 2021" van I&O Research ter bespreking te agenderen op 14 september 2021, tezamen met de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de minister van Justitie en Veiligheid van 30 juni 2021 aan de Tweede Kamer over het onderwerp.

Ten aanzien van toezegging T03060 - Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking - besluit de commissie een commissiebrede brief te sturen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de reikwijdte van de toezegging.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra