Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 14 september 2021
1. COSAC

COSAC-Voorzittersbijeenkomst en Questionnaire

De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de COSAC-voorzittersbijeenkomst op 19 juli 2021. De commissie stemt, met enkele toevoegingen, in met de ambtelijk voorbereide antwoorden op de vragen in de COSAC-Questionnaire.

2. Conferentie over de Toekomst van Europa

Conferentie over de Toekomst van Europa

De Eerste Kamerleden van de delegatie naar de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFE), Oomen-Ruijten (CDA) en Van Apeldoorn (SP), uiten hun teleurstelling over het verloop van de organisatie van de CoFE totnutoe.
De commissieleden geven aan zich beschikbaar te willen stellen voor deelname aan activiteiten die in het kader van CoFE worden georganiseerd.
De commissie bespreekt tot slot de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 16 juli 2021 inzake burgerconsultaties en communicatie in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.403 / 35.508, S) en stelt vast dat de brief geen uitvoering geeft aan de motie-Koole (35.403, G). De commissie besluit ter zake zo spoedig mogelijk een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken te houden.

3. 21.501-02 EK, DF

Brief van de minister van BuZa over het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021.

4. Delegatie Zwitserse Senaat, 4 oktober 2021

De commissie inventariseert welke leden zullen deelnemen aan het gesprek met de delegatie van de Zwitserse Kantonsraad op 4 oktober 2021.

5. Presentatie Europese Rekenkamer jaarverslag 2020

De commissie neemt kennis van het verzoek vanuit de Europese Rekenkamer voor een toelichting op het jaarverslag 2020. Zij houdt het agendapunt aan tot de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman