Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 28 september 2021
1. E210008

Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De fracties van D66 en PvdA hebben reeds aangegeven zich bij deze nadere vragen aan te sluiten. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk