Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114)

Brief van de staatssecretaris van BZK over intrekking voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099 (R2114))

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van BZK over intrekking van het voorstel van de Rijkswet Koninkrijksgeschillen. Bij haar overwegingen betrekt de commissie tevens hetgeen door de drie Statendelegaties van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het IPKO van augustus 2021 hierover naar voren is gebracht: "De Statendelegaties van de drie Caribische landen roepen hun respectievelijke regeringen op om te komen tot een voorstel van een rijkswet, conform de eerder in het IPKO van mei 2015 geformuleerde uitgangspunten (Kamerstukken I/II, 2014-15, 33845, E en nr. 9) en dit voorstel in de Rijksministerraad ter bespreking en besluitvorming te laten agenderen. De Nederlandse delegatie wacht dit proces af."
De commissie besluit voorts naar aanleiding van de intrekkingsbrief in schriftelijk overleg te treden met de regering. Ambtelijk wordt een conceptbrief voorbereid die ter vaststelling wordt voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman