Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2022 (35.925)

-
Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 (35334 / 35600 / 33576, AI)

De commissie heeft kennisgenomen van de volgende documenten:
- Brief van de minister van LNV van 13 juli 2021 over de stand van zaken van het Omschakelprogramma (EK 35.334, AH)
- Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 over de voortgang van de structurele stikstofaanpak (EK 35.334 / 33.576 / 35.600, AI)
- Brief van de minister van LNV van 9 juli 2021 over vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (EK 35.334, AG)
- Verslag van een schriftelijk overleg van 13 september 2021 met de minister van LNV over regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (EK 35.600 / 35.334, AD)
- Brief van de minister van LNV van 31 augustus 2021 over Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds (EK 35.334, AJ)

De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Karakus) en SGP (Schalk) hebben inbreng geleverd voor (nader) schriftelijk overleg naar aanleiding van een aantal van deze brieven. De inbrengen zullen door de commissiestaf in één brief worden verwerkt. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Daarnaast besluit de commissie de status van toezegging T03075 op openstaand te laten en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2022, en toezegging T03108 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer