Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 oktober 2021
1. 32013, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over bankenresolutie en de toekomst van de financiële sector; Toekomst financiële sector

De commissie besluit dit agendapunt nogmaals aan te houden tot 2 november 2021.

2. 35518 / 35572, H

Verslag van een schriftelijk overleg over de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 oktober 2021 (35518 / 35572, H) voor kennisgeving aan te nemen.

3. T02690

Toezegging Het onderzoeken van de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de besmettingsrisico’s specifiek voor de Nederlandse situatie (34.842)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast) mede namens de PvdA (Crone). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. 35704 / 35468, L

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane met een actualisatie van een aantal onderwerpen binnen de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit na de AFB te bezien of het wenselijk is om voorafgaand aan de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022 (13 en 14 december 2021) de Nationale Ombudsman uit te nodigen om te spreken over de 2de rapportage monitor klachtbehandeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

Voorts verzoekt de commissie de griffie een bijeenkomst te plannen in januari 2022 om met een brede kring van genodigden te spreken over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Te zijner tijd zal gekeken worden of de Eerste Kamerwerkgroep zelfevaluatie betrokken dient te worden bij (de organisatie van) deze bijeenkomst.

5. 32140 / 35241 / 35305, L

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 13 oktober 2021 (32140 / 35241 / 35305, L) te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen en bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022.

6. COM(2021) 420 / 421 / 422 / 423 en 429

Nieuwe Europese voorstellen antiwitwassen

De commissie besluit de inbreng voor schriftelijk overleg te verplaatsen naar 9 november 2021, zodat zij kennis kan nemen van de behandeling in de Tweede Kamer.

7. 21.501-07 EK, DL

Brief van de minister van Financiën en de minister van EZK inzake uitvoeringsbesluiten RRF voor Estland, Finland en Roemenië, tevens geannoteerde agenda Ecofinraad 28 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 18 oktober 2021 (21501-07 EK, DL) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren